Το Logo του Απόλυτο
Το Logo του Απόλυτο
Πανελλαδικές: Εννέα αλλαγές στο “παρά πέντε”
Τροποποιητική απόφαση στις διαδικασίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δύο εβδομάδες πριν οι υποψήφιοι ριχτούν στη "μάχη" για τη διεκδίκηση του "εισιτηρίου" για τα ΑΕΙ.
Αλλάζει η περσινή απόφαση

Ειδικότερα η τροποποιητική απόφαση φέρνει τις ακόλουθες αλλαγές (Δείτε και αντίστοιχα τι ίσχυε)

1η ΑΛΛΑΓΗ- Νέα Διάταξη

α) Μετά από το άρθρο 1 προστίθεται άρθρο 1Α, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 1Α
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), στις  Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Η επίτευξη της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), β) στην παρ. Α’ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), γ) στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, απαιτείται, επιπλέον η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών).

2. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,

β) η Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/ 2013, καθώς και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες.

Για τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α’ και β’, καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της επίτευξής τους εφαρμόζεται το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013. Για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος, σύμφωνα με την περ. γ’ εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

3. Στη διαδικασία υπολογισμού των Ε.Β.Ε. των περ. α’ και β’ της παρ. 2 λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων που έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε τουλάχιστον δύο (2) από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν δηλώσει.»

2η ΑΛΛΑΓΗ

β) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4

Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης – Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των τμημάτων που είναι ενταγμένα στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 έχουν οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί, εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 1Α και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., της Σ.Σ.Α.Σ., των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Ε.Ν. Οι ως άνω υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα:

α) Εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται i) στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και ii) στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 ή

β) εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: βα) δεν αφορά στους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) σε όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές και τμήματα των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., της Σ.Σ.Α.Σ., των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Ε.Ν. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 5. Θέσεις του οικείου ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5, μεταφέρονται διαδοχικά: i) στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. και ii) στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., εφόσον οι προς μεταφορά θέσεις ανήκουν σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες παραμένουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) των υποψηφίων των ημερήσιων ΓΕ.Λ. και ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους.

Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (διαδικασία του 10% χωρίς νέα εξέταση) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ. των σχολικών ετών 2019-2020 και 2018-2019 και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 των υποψηφίων των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2019 – 2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4777/2021.

3. Οι υποψήφιοι/ες Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποί- οι/ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 ή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως έχουν τροποποιηθεί, μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Α.Ε.Α., καθώς και στις Α.Ε.Ν., το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο πέραν του αριθμού εισακτέων, για τους υποψηφίους/ες της κατηγορίας αυτής. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις: α) βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και β) την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 1Α και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.»

Τι ίσχυε

Άρθρο 4

Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης – Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων που είναι ενταγμένα στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́), έχουν οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́), με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́), για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Οι ως άνω υποψήφιοι:

α) εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, διεκδικούν αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται από i) το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 13 Γ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́), ii) την παρ. 1 του αρ. 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως έχει αντικατα- σταθεί με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 και iii) την παρ. 1 Α (περ. β) του άρθρου 13 Γ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́).

β) Διεκδικούν ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής
Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό:
αα) δεν αφορά τους υποψηφίους/ες που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους/ες συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους/ες συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

3. Οι υποψήφιοι/ες Εσπερινού Γενικού Λυκείου που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται:

α) από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́) καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019(Α ́70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α ́).

β) από τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α ́), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ́) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ́) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α ́), μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α ́), για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους υποψηφίους/ες της κατηγορίας αυτής πέραν του αριθμού εισακτέων.

3η ΑΛΛΑΓΗ

γ) Οι παρ. 1 και 2 α) του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

1. α) Από το σχολικό έτος 2021-2022 οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4 Α του ν. 4186/2013. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.

β) Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτι- κών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.

Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 4Δ του ν. 4186/2013. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

2. α) Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι υποψήφιοι υποβάλλουν μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της περ. α’ της παρ. 1 (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περ. α’ της παρ. 1 και χωρίς να αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων. Συναφώς, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο προτίμηση για όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποί- ας εξετάστηκε πανελλαδικά και με οποιαδήποτε σειρά, εφόσον έχει επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Με τη δήλωσή του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια, εφόσον υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση».

Τι ίσχυε

Άρθρο 5

Υποβολή της Δήλωσης προτίμησης – Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1. Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες επιθυμούν την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́), και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.α) Στο μηχανογραφικό δελτίο ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκε πανελλαδικά και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωσή του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια, εφόσον υποβάλει ΜΔ για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

β) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις Σχολές ή τα Τμήματα, που επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α. Με τη δήλωση προτίμησής του ο/η υποψήφιος/α αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους/ες δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/ης, αν το σύνολο των μορίων του/της είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.

 

γ) Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου/ας, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου/ας στο Μηχανογραφικό Δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του/της, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεών του.

4η ΑΛΛΑΓΗ

δ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

Η αρμόδια Διεύθυνση, αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν, τις τιμές των Ε.Β.Ε.: α) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και β) των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας.

Τι ίσχυε

Άρθρο 7

Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων – Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρίζουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ, η οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις βαθμολογιών ανά Λύκειο. Η αρμόδια Διεύθυνση, αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας. Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο, η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

5η ΑΛΛΑΓΗ

ε) Οι υποπερ. α’, β’ και δ’ της περ. iii της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

α) των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ. των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Α.Ε.Ν. καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, είναι να έχουν κριθεί ικανοί το σχολικό έτος υποβολής του ΜΔ για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, για τις οποίες απαιτείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση σε ορισμένο ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. ανά ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες.

δ) των ΤΕΦΑΑ, αποτελούν οι προϋποθέσεις της περ. β’ και οι προϋποθέσεις της υπό στοιχεία Φ.253/128314/ Β6/2002 (Β ́ 1538) υπουργικής απόφασης.

Τι ίσχυε

iii) Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

α) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, είναι να έχουν κριθεί ικανοί το έτος υποβολής του ΜΔ για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

γ) των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση στα 2 μουσικά μαθήματα, είναι όσα ορίζονται με την Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β ́/2019) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) των ΤΕΦΑΑ, να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

6η ΑΛΛΑΓΗ

στ) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 19
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Τι ίσχυε

Άρθρο 19

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 Β ́) υπουργικής απόφασης.

7η ΑΛΛΑΓΗ

ζ) Η παρ. 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Οι μαθητές/τριες της παρ. 1 εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το έτος αποφοίτησης στα μαθήματα, για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, από την επιτροπή εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β ́ 897) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων για την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τι ίσχυε

2. Οι μαθητές/τριες του άρθρου αυτού, στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το έτος αποφοίτησης, στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 της Φ.253/155439/Β6/ 16-12-2009 (ΦΕΚ 2544/Β/2009) υπουργικής απόφασης, κατά περί- πτωση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

8η ΑΛΛΑΓΗ

η) Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 29 αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 29
Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξηςβκαι Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. Για τις ανάγκες της υποστήριξης των πανελλαδικά διεξαγόμενων εξετάσεων για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των ειδικών μαθημάτων κατά την τακτική και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, η οποία αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο πρόεδρος και ο γραμματέας της επιτροπής από τα μέλη της. Το έργο της επιτροπής δύναται να επικουρείται από διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα και το οποίο ορίζεται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής.»

Τι ίσχυε

Άρθρο 29

Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ

1. Για τις ανάγκες της συνεχούς υποστήριξης των πανελλαδικώς διεξαγόμενων εξετάσεων, συγκροτείται Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση, ένας εκ των οποίων πρόεδρος και ένας γραμματέας, και είναι δεκαπέντε (15) με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής, μόνιμοι υπάλληλοι της Δ/νσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων και της Δ/νσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ. Το έργο της επιτροπής δύναται να επικουρείται από διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα και το οποίο ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής.

9η ΑΛΛΑΓΗ- Νέα διάταξη

θ) Μετά το άρθρο 29 προστίθεται άρθρο 29 Α ως εξής:

Άρθρο 29 Α
Ομάδα εργασίας για την υποστήριξη του ΣΑΜ θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ομάδα εργασίας με αντικείμενο την υποστήριξη του ΣΑΜ θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Ειδικότερο έργο της ομάδας εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η τεκμηρίωση, η συντήρηση, η εκπαίδευση χρηστών, η ασφαλής λειτουργία του ΣΑΜ και η υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων στην υλοποίηση του έργου της μετάδοσης θεμάτων κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Η ομάδα εργασίας ασκεί το έργο της για τρία (3) έτη.

2. Η ομάδα εργασίας της παρ. 1 αποτελείται από δεκατέσσερα (14) μέλη, υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαθέτουν εμπειρία στο ειδικό αντικείμενό της. Η ομάδα εργασίας λειτουργεί εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του  έργου της από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα μέλη της δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

3. Η ομάδα εργασίας της παρ. 1 συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής της ομάδας εργασίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη της. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, παράλληλα με τις εργασίες τους ως μέλη της ομάδας, μεριμνούν για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας εργασίας δύναται να σχηματίζουν επιμέρους υποομάδες για την καλύτερη κατανομή και διαχείριση του ειδικού αντικειμένου της.

πηγη:https://www.esos.gr/

Περισσότερα Νέα